Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Společnost Bitcon spol. s r.o., IČ: 43003028, se sídlem Praha 5, Suchý Vršek 2122/33, PSČ 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5835, vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):     

 

 I. Úvodní ustanovení

 1. VOP upravují smluvní vztahy vznikající při prodeji zboží či dodání služeb společností Bitcon spol. s r.o., IČ: 43003028, se sídlem Praha 5, Suchý Vršek 2122/33, PSČ 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5835.
 2. Není-li dále uvedeno jinak, mají pojmy uvedené ve VOP následující význam:

„Dodavatel“ znamená společnost Bitcon spol. s r.o., IČ: 43003028, se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5835.

„Odběratel“ znamená právnickou osobu či fyzickou osobou – podnikatele.

„Zboží“ znamená dále společně zboží a služby dodávané dodavatelem.

 1. Ujednání obsažená v písemné smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem mají přednost před ustanoveními VOP.

 

 II. Objednání zboží

 1. Odběratel může objednat zboží u dodavatele následujícími způsoby:

·    elektronicky na e-mailové adrese logistika@bitcon.cz;

·    písemnou formou

·    telefonicky s tím, že poté bude objednávka vždy potvrzena emailem, kde bude uvedeno shrnutí objednávky

 1. Při objednávce je odběratel povinen uvést následující údaje:

·        identifikaci odběratele (obchodní firmu, název či jméno a příjmení, adresu sídla nebo místa podnikání, odpovědnou osobu oprávněnou zastupovat odběratele, telefonický a e-mailový kontakt, IČ, DIČ, údaj, zda je odběratel plátce DPH);

·        kód a název zboží dle ceníku;

·        jednotkovou cenu zboží;

·        dodací adresu;

·        emailový a telefonický kontakt;

·        fakturační adresu;

·        preferovaný způsob dopravy;

·        podpis osoby oprávněné objednávat zboží za odběratele;

·        případně další údaje, které odběratel považuje za důležité.

3.      Objednávka je závazná okamžikem jejího doručení dodavateli.

4.      Dodavatel upozorňuje odběratele, že vyobrazení zboží v katalogu se může lišit od skutečného vzhledu zboží. V případě požadavku odběratele na dodržení konkrétní barvy či jiné vlastnosti zboží, která nemá vliv na jeho funkci, proto doporučujeme kontaktovat dodavatele a ověřit si skutečný vzhled zboží.

 

 III. Potvrzení objednávky

 1. Objednávka bude ze strany dodavatele potvrzena emailovou zprávou zaslanou na adresu uvedenou v objednávce.
 2. Smlouva mezi odběratelem a dodavatelem vzniká okamžikem, kdy je odběrateli doručeno potvrzení objednávky ze strany dodavatele. 
 3. Požaduje-li to odběratel nebo dodavatel, uzavřou strany smlouvu v písemné podobě.
 4. Objednávku je možné zrušit pouze v případě, že se tak stane ještě před odesláním potvrzení objednávky ze strany dodavatele. V případě, že má odběratel zájem zrušit smlouvu po jejím vzniku, může kontaktovat dodavatele s žádostí o storno smlouvy, a to za stornovací poplatek, jehož výše bude stanovena dodavatelem. Dodavatel má kromě toho v tomto případě nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v soubislosti s plněním odběratelem zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem, přičemž není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

 

 IV. Dodací podmínky

 1. Dodání zboží lze sjednat těmito způsoby:

·        zaslání smluvní přepravní službou dodavatele, objednávky přijaté do 12 hod. a řádně potvrzené dodavatelem jsou expedovány týž den;

·        zaslání expresní kurýrní službou po Praze a v okolí Prahy – standardní dodání do 2 hodin;

·        osobní odběr v sídle dodavatele během otevírací doby.

·        zaslání spediční službou

 1. Dodávka je splněna převzetím zboží přepravcem nebo předáním zboží odběratele v případě osobního odběru.
 2. Odběratel je povinen při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu logistika@bitcon.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem dodavateli. Pokud odběratel potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce bez poznámky o poškození či neúplnosti dodávky, má se za to, že zboží bylo dodáno úplné a nepoškozené.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby a v jiných termínech, než je uvedeno výše, a to tehdy, vyskytnou-li se objektivní okolnosti, které mu zabránily dodat zboží v termínech uvedených výše. O takovéto změně bude dodavatel odběratele informovat.
 5. Odběratel je povinen poskytnout náležitou součinnost při dodání zboží, tj. zejména zboží řádně a včas ve sjednaném místě dodání odebrat a zajistit příslušnou manipulaci včetně odpovídající techniky se zbožím na místě dodání. Dodání zboží od dodavatele je zajištěno složením zboží na adresu dodání zpravidla před první vertikální překážku.
 6. Pokud odběratel nepřevezme zboží při dodání, ačkoli pro odmítnutí nebyl dán důvod, je povinen nést náklady na opakované dodání a zároveň vzniká dodavateli nárok na úhradu paušálního poplatku za uskladnění zboží kalkulovaný ve výši 2% z kupní ceny odběratelem nepřevzatého zboží, a to za každý započatý den uskladnění. Nepřevezme-li odběratel takto uskladněné zboží nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode dne původně sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhůty zaniká povinnost dodavatele zboží dodat, s tím, že vzájemné nároky stran budou v takovém případě vypořádány bez zbytečného odkladu.

 

 V. Cena zboží

 1. Cena zboží je uvedena v cenících dodavatele s tím, že pro účely výkladu těchto podmínek se za aktuálně platný ceník považuje ceník platný v okamžiku doručení příslušné objednávky odběratele u dodavatele, nebo se cena řídí dle platné nabídky.
 2. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude připočtena v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 3. Ceny nezahrnují poplatek za dopravné a balné, příp. za instalaci zboží a zaškolení obsluhy. K cenám může být tento poplatek připočten, o čemž bude odběratel informován.

 

 VI. Platební podmínky, přechod vlastnického práva, nebezpečí škody, odstoupení dodavatele od smlouvy

 1. Cenu zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

·         na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce);

·         hotově při převzetí zboží v sídle dodavatele;

·         platbou předem bankovním převodem;

·         platbou na fakturu s odloženou dobou splatnosti v případě uzavření rámcové smlouvy, a to za podmínek stanovených v rámcové smlouvě.

2.      V případě dodávek strojů, přístrojů a technologických částí je vyžadována platba hotově, předem na bankovní účet (na tzv. proforma-fakturu) nebo na dobírku.

3.      V případě platby na dobírku je odběratel povinen vyžádat si doklad o zaplacení od dopravce, přičemž tento doklad prokazuje zaplacení zboží a bez něj není možné doložit převzetí částky, tudíž platba bude brána jako neuskutečněná.

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat od odběratele úhradu zálohy na cenu plnění. V takovém případě počíná běžet dodací lhůta dnem uhrazení zálohy.
 2. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení. Jiná doba splatnosti může být dohodnuta předem při objednání zboží.
 3. V případě, že je odběratel v prodlení s úhradou ceny zboží, včetně případných poplatků za dopravu, balné, instalaci a zaškolení, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.
 4. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na odběratele dnem zaplacení celkové ceny zboží dodavateli (včetně poplatku za dopravu, balné, poplatku za instalaci a zaškolení). V rámci stanovené výhrady vlastnického práva je odběratel oprávněn v případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny v částce nebo čase požadovat vrácení dodaného zboží zpět do provozovny dodavatele, a to na náklady odběratele s tím, že se odběratel nemůže domáhat vrácení případně zaplacené části kupní ceny, po dobu dokud nevrátí zboží zpět dodavateli. Dodavatel je oprávněn vůči případně zaplacené části kupní ceny jednostranně započíst náklady spojené s dopravou zboží zpět do své provozovny, jakož i případné škody vzniklé na zboží do okamžiku jeho vrácení zpět dodavateli. Náhrada škody podle čl. III, odst. 4 zůstává nedotčena.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí v provozovně dodavatele v případě osobního odběru nebo předáním zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy zboží odběrateli, požaduje-li odběratel odeslání zboží do své provozovny nebo na jinou adresu dodání určenou odběratelem.
 6. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s odběratelem v případě, že je odběratel v prodlení s úhradou závazku vůči dodavateli či v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než jeden měsíc. V tomto případě má dodavatel právo na úhradu odstupného a náhradu škody.

 

VII. Odpovědnost za vady a záruka, odpovědnost za škodu

 1. Při převzetí zboží je odběratel povinen provést kontrolu předmětu dodávky a počtu kusů, zda souhlasí s údaji na dodacím listu.
 2. Pokud odběratel při kontrole zjistí zjevné vady na zboží (chybějící či rozbité kusy, zjevné poškození, poškození obalu atp.), je povinen tuto skutečnost ihned oznámit dodavateli, a to u zboží přebíraného v sídle dodavatele ihned na místě při přebírání dodávky, u zboží dopravovaného zásilkovou službou nejpozději do 24 hodin od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.
 3. U zásilek přepravovaných zásilkovou službou, jejichž obsah je evidentně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, je odběratel povinen odmítnout jejich převzetí a bezodkladně, nejpozději do 24 hodin, oznámit tuto skutečnost dodavateli.
 4. Dodavatel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně odběratele. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé odběratele v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro dodavatele těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo právním předpisem.
 5. Na dodané zboží poskytuje dodavatel záruku za jakost s tím, že délka záruční doby u spotřebního materiálu činí 30 kalendářních dní v případě zjevných vad a 6 měsíců u vad ostatních, neníli uvedeno jinak. Běh záruční doby počíná vždy dodáním zboží odběrateli. Uvedené záruční doby neplatí, pokud to vylučuje povaha zboží, tedy zejména – nikoliv však výlučně – u náplní (inkoustů a jiných kapalin), u kterých se délka záruční doby řídí datem spotřeby uvedeným na obalu.
 6. Dodavatel je oprávněn prostřednictvím tzv. záručního listu poskytnout odběrateli záruku na zboží. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží odběrateli. Pro vyloučení veškerých pochybností je výslovně stanoveno, že v případě záruky odpovídá dodavatel pouze za vady zboží, které mělo zboží v době dodání odběrateli.
 7. Předložení záručního listu je podmínkou pro uznání reklamace. Reklamace musí být vždy uplatněna písemně s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisem závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury, jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a požadovaného nároku z titulu vadného plnění.
 8. Dodavatel je oprávněn určit, zda oprava zboží bude provedena u odběratele, či zda je odběratel povinen zaslat zboží dodavateli.
 9. Za vady zboží ani záruční odpovědnost se nepovažuje:

a)      pokud zboží nemá barvu či jinou vlastnost, která nemá vliv na jeho funkci, dle vyobrazení v katalogu, pokud odběratel nepostupoval dle čl. II. odst. 4. VOP.

b)      pokud se jedná o vady zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny zboží;

c)      pokud se jedná o vady zboží vzniklé neodbornou zacházením se zbožím ze , neodborným skladováním, neodborným užíváním, které není v souladu s příslušnou dokumentací nebo obecně sdílenými odbornými postupy; dále mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání Zákazníka či třetí osoby;

d)      pokud se jedná o vady zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

 1. Odpovědnost za vady ani záruční odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením se zbožím ze strany dodavatele ani na vady způsobené nesprávnou instalací zboží.
 2. Odběratel odpovídá za škodu způsobenou vadou zboží jen do výše kupní ceny zboží.

 

 VIII. AUTORSKÁ PRÁVA

1.      Odběratel bere na vědomí, že dodáním zboží mu nevznikají žádná práva na užívání registrovaných značek, ochranných známek ani jiných symbolů chráněných duševním vlastnictvím.

2.      V případě, že při dodání zboží má být na základě pokynu odběratele využito dílo, které je chráněno autorskými právy třetí osoby, je odběratel povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných či použitých při dodání zboží a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tím spjaté.

3.      Dodavatel neodpovídá za porušení autorských práv odběratelem či v důsledku zveřejnění nebo použití podkladů předaných mu odběratelem.

4.      V případě, že dodavateli vznikne v souvislosti s dodáním zboží jakákoli škoda v důsledku porušení tohoto ustanovení odběratelem, je odběratel povinen veškerou škodu nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany dodavatele vyzván.

 

IX. Rozhodné právo, soudní pravomoc a příslušnost

1.      Smluvní vztah dodavatele a odběratele se řídí českým právem.

2.      V případě, že odběratel má sídlo nebo místo podnikání mimo Českou republiku, je dána soudní pravomoc českých soudů, přičemž místně příslušný je obecný soud dodavatele.

3.      Mezi dodavatelem a odběratelem je dle § 89a občanského soudního řádu sjednána místní příslušnost obecného soudu dodavatele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi dodavatelem a odběratelem se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Aktuální znění VOP je zveřejněno na www.bitcon.cz.
 3. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí VOP účinnými ke dni přijetí objednávky dodavatelem.

 

 

V Praze dne 1. 9. 2018

 

Soubory ke stažení

 
RegistracePřihlášení
 
 
Ztráta hesla
 
 


Katalog produktů